Doradztwo

Wsparcie zarządzania w biznesie

Komercjalizacja

Coraz większa innowacyjność polskich firm wymaga coraz bardziej specjalistycznych kompetencji w obszarze komercjalizacji technologii i projektów B+R.

Eksperci Commee Bridge aktywnie doradzają oraz przeprowadzają proces komercjalizacji,
najczęściej w ramach etapów:

• działania naukowe mające na celu rozwój nowych technologii,
• stworzenie nowatorskiego, oryginalnego produktu, rozwiązania problemu technicznego, zastosowanie wynalazku,
• zidentyfikowanie możliwości rynkowych związanych z danym odkryciem,
• stworzenie biznesowego projektu na wykorzystanie wynalazku,
• opatentowanie lub inna ochrona własności intelektualnej,
• reklama, marketing,
• sprzedaż lub licencjonowanie,
• wytworzenie konkretnych produktów,
• uzyskanie przychodu z komercjalizacji i dochodu.

Modele biznesowe

Model biznesowy to swoiste wyjaśnienie, jak działa przedsiębiorstwo;

Plan, który firma tworzy w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku operacyjnego. Określa relacje pomiędzy uczestnikami rynku, informuje jak przedsiębiorstwa działają, tj. w jaki sposób tworzą wartość dla klientów, towary i usługi oraz z czego czerpią zyski.

Model biznesowy to też struktura produktu, usługi i przepływu informacji, zawierająca wyszczególnienie tzw. aktorów biznesowych wraz z ich rolami i opisem potencjalnych korzyści jakie odnoszą – jest to swoista definicja źródeł przychodów.

Model biznesowy sprowadza się to do określenia roli organizacji w łańcuchu wartości, w jakim działa. W kompleksowym ujęciu chodzi o metodę przyjętą przez firmę, przez realizację której będzie ona powiększać i wykorzystywać zasoby tak, aby oferować klientom większą wartość od konkurencji. Dzięki temu przedsiębiorstwo osiągnie wyższe zyski, a może nawet uzyska i utrzyma trwałą przewagę konkurencyjną.

Eksperci Commee Bridge wyróżniają osiem kluczowych elementów, które wpływają na modele biznesowe:

  1. Propozycja wartości – dlaczego klienci powinni kupić od ciebie?
  2. Model przychodów – jak będziesz zarabiał pieniądze?
  3. Możliwość wejścia na rynek – na jakim rynku będziesz działał i jaka jest jego wielkość?
  4. Konkurencja – kto jeszcze działa na tym rynku?
  5. Przewaga konkurencyjna – jakie korzyści twoja firma wniesie na rynek?
  6. Strategia rynkowa – jak masz zamiar wypromować swoje produkty, żeby przyciągnąć uwagę klientów?
  7. Rozwój organizacyjny – jaki typ struktury organizacyjnej jest konieczny, aby zrealizować biznes plan?
  8. Zespół kierowniczy – jakiego doświadczenia i umiejętności potrzebują liderzy w przedsiębiorstwie?

 

Projekty inwestycyjne

Współpracujący z nami eksperci realizują usługi doradcze w projekty inwestycyjnych, które dzielą ze względu na cele i funkcje;

 

Projekty inwestycyjne ekspansywne – to takie, których celem jest wejście na dotychczas nieodkryte rynki lub rozwinięcie produktów na obecnych rynkach. Projekty te wymagają strategicznej analizy popytu i związane są z dużymi nakładami finansowymi. Należą one do najbardziej ryzykownych. Z tego względu oceniane są za pomocą wysokiej minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Mają charakter rozwojowy.

Projekty inwestycyjne odtworzeniowe – mają na celu zachowanie aktualnej prowadzącej działalności lub redukcję kosztów. Pierwsza grupa należy do najczęstszych decyzji inwestycyjnych, ponieważ projekty te dotyczą zużycia maszyn i urządzeń w produkcji. Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje, że będzie kontynuować działalność przy obecnych środkach wówczas dokonuje analizy i oceny przedstawionych ofert złożonych przez dostawców maszyn i urządzeń.

Procesy

W każdej organizacji występują dwie podstawowe grupy procesów:

procesy podstawowe (zwane też główne lub kluczowe), są to procesy, do realizacji których dana organizacja została powołana a które wynikają wprost z jej działalności statutowej, są dla niej strategiczne i w znacznej mierze przyczyniają się do osiąganych wyników finansowych, główną cechą tej grupy procesów jest tworzenie wartości dodanej;
oraz procesy pomocnicze (zwane też wspierające), których przeznaczeniem jest zgodnie z nazwą wspieranie w funkcjonowaniu i realizacji procesów kluczowych; ich jedną z podstawowych cech nie jest tworzenie wartości dodanej jak w przypadku procesów podstawowych lecz generowanie dodatkowych kosztów.

Eksperci współpracujący z Commee Bridge wykonują usługi doradcze w zakresie procesów odpowiedzialnych w organizacji za:

• tworzenie wizji, czyli wyznaczanie kierunku rozwoju organizacji,
• planowanie strategiczne, czyli planowanie realizacji wcześniej założonych celów w dłuższym odstępie czasowym (powyżej roku),
• planowanie krótko terminowe, czyli planowanie realizacji założonych krótko terminowych celów operacyjnych (do roku),
• ustalania celów krótko i długo terminowych,
• alokację zasobów, czyli gospodarowanie i nadzór nad zasobami w posiadaniu których jest organizacja (zasoby finansowe, zasoby rzeczowe oraz kapitał ludzki),
• monitorowanie i ocenę działalności, czyli przeprowadzanie oceny zgodności stanu faktycznego z przyjętymi założeniami i wymaganiami w zidentyfikowanych procesach oraz przeprowadzają ocenę działalności organizacji na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji.

P&L

Każdy projekt wymaga zastosowania kontroli Profit & Loss (P&L), aby sprawdzić czy jest opłacalny.
Eksperci współpracujący z Commee Bridge doradzają jak obliczyć próg rentowności.
P&L podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa i ukazuje jego zdolność do generowania zysków i samofinansowania. W zestawieniu znajdują się różne kategorie zwiększające lub zmniejszające wynik finansowy.

Modele fundraisingowe

Strategia fundrisingowa oznacza szukanie oraz wykorzystywanie szans i możliwości pochodzących od darczyńców indywidualnych, biznesowych, instytucjonalnych, a także działalności gospodarczej, które pozwalają budować silną i niezależną organizację.

 

Fundrising to łączenie osób, które chcą współtworzyć coś ważnego.

Eksperci współpracujący z  Commee Bridge doradzają strategicznie jak stworzyć warunki, żeby to umożliwić.

Porozmawiajmy o zarządzaniu

w Twoim biznesie.