Kontrwywiad Gospodarczy

Realizujemy zadania informacyjne, analityczne i kontrolne

Współpracujemy z ekspertami, którzy mają wieloletnie doświadczanie m.in. w strukturach Państwa w zakresie zarządzania informacją.

Nasi specjaliści mają zdolność zrozumienia i uchwycenia w otoczeniu firmy i jej wewnętrznych strukturach działań wywiadu konkurencyjnego lub działalności przestępczej. Identyfikujemy ludzi, którzy chcą pozyskać legalnie i nielegalnie informacje gospodarcze ochranianej firmy.

 

Jak możemy ochronić Twoją Firmę?

 • ostrzegamy i spełniamy funkcję bufora, wyławiamy i chronimy informacje wrażliwe, stanowiące unikatową wartość dla firmy,
 • zwalczamy metodami dopuszczonymi prawem wszelką działalność wywiadowczą, szpiegowską i przestępczą wobec organizacji,
 • potrafimy wypracować hipotezy, znaleźć metody poprawy i dokonać wdrożenia, odnośnie do eliminacji słabych punktów obrony przedsiębiorstwa,
 • identyfikujemy i skutecznie odseparowujemy potencjalnych sprawców przejęcia informacji, procedur, praktyk istotnych dla przetrwania i rozwoju firmy na konkurencyjnym rynku,
 • potrafimy wypracować metody oceny ryzyka i przeprowadzić analizę sytuacji

 

Warto wiedzieć, że...

...możemy stworzyć zewnętrzną strukturę doskonalącą metody skutecznego przeciwdziałania próbom naruszenia integralności i bezpieczeństwa informacyjnego Twojej Firmy. Możemy też pomóc w budowie wyspecjalizowanej i mającej szeroką autonomię wewnętrznej struktury informacyjno-analityczno-kontrolnej przedsiębiorstwa, ale też pomagamy zaprojektować system działań przewidywania, wczesnego wykrywania i neutralizacji zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego, pochodzących ze świata zewnętrznego Firmy lub od strony wewnętrznych, destrukcyjnych działań w samej firmie.

 

 

 

Niektóre cele operacyjne kontrwywiadu gospodarczego realizowanego przez ekspertów Commee Bridge mogą dotyczyć rozpoznawania i zbierania dowodów na nielojalność oraz przestępstwa popełniane przez pracowników, osoby zarządzające czy kooperantów działających na szkodę organizacji.

Najczęstsze zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, którym przeciwdziałamy:

 • sprzeniewierzenie aktywów,
 • celowe działanie na szkodę firmy, m.in. w kooperacji z konkurencją,
 • szpiegostwo przemysłowe, w tym przy wykorzystaniu cyberprzestępczości,
 • naruszenie i kradzież wartości intelektualnych,
 • manipulacje i oszustwa księgowe na szkodę lub z zyskiem dla grup interesu,
 • oszustwa i nadużycia podatkowe,
 • czyny nieuczciwej konkurencji,
 • wspieranie działalności przestępczej, w tym w szczególności prania brudnych pieniędzy,
 • finansowanie terroryzmu i ekstremizmu,
 • korupcja organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej,
 • insider trading,
 • mobbing i molestowanie seksualne,
 • kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, porwania dla okupu, przekupstwo, szantaż,
 • nepotyzm.

 

Zanim zamówisz usługę kontrwywiadu gopsodarczgeo pamietaj, że...

 • Kontrwywiad gospodarczy to nie „prywatna służba specjalna” właściciela czy zarządu firmy. Jest to tylko zewnętrzny zespół fachowców lub wewnętrzna jednostka organizacyjna o zadaniach informacyjnych, analitycznych i kontrolnych,
 • kontrwywiadem gospodarczym nie są działania niejawne państwowych służb specjalnych dopuszczone prawem wobec przedsiębiorstw i osób fizycznych w nich zatrudnionych,
 • Komórki kontrwywiadowcze przedsiębiorstw nie mogą stosować metod sprzecznych z prawem i czynności operacyjno-rozpoznawczych przynależnych centralnym organom i urzędom administracji rządowej,
 • Kontrwywiad gospodarczy firm nie jest częścią działań służb państwowych zwalczających operacje obcych służb specjalnych, choć może w niektórych zakresach współdziałać w sposób jawny lub z reguły niejawny z krajową władzą bezpieczeństwa, miedzy innymi z: agencjami wywiadu i kontrwywiadu cywilnego, jak i wojskowego (AW, ABW, SWW i SKW) oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, co regulują ustawy powołujące do życia poszczególne służby specjalne,
 • Komórki kontrwywiadu przedsiębiorstw powinny współpracować z organami kontroli skarbowej, celnej, wywiadem skarbowym, wywiadem finansowym, Strażą Graniczną, Służbą Celną i Policją w zakresie ujawnia przestępstw, ale równocześnie są to dla nich przeciwnicy w walce informacyjnej, pomiędzy rozrastającą się kontrolą państwa a przynależnymi jednostce swobodami obywatelskimi do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Nie są to metody służące do restrukturyzacji firmy, sprowadzające kontrwywiad do roli narzędzia pomocnego przy redukcji personelu, poprzez poszukiwanie rzekomych dowodów na nielojalność pracowników, których stanowiska przewidziano wcześniej do likwidacji,
 • Nie są to metody mobbingowania pracowników prowadzące do usuwania z przedsiębiorstwa osób niewygodnych dla zarządzających firmą i innych grup interesów,
 • Nie są to działania mające na celu inwigilację prywatnego życia pracowników i kooperantów, dające właścicielom i zarządzającym przewagę informacyjną nad podległym personelem,
 • Nie jest to narzędzie w rękach osób odpowiedzialnych za rekrutację pracowników, służące do „złamania kandydata” i wydobycia informacji, do jakich przyszły pracodawca nie ma prawa dostępu i ich gromadzenia,
 • Nie jest to narzędzie służce do ukrywania czynów niezgodnych z prawem w przedsiębiorstwie, poprzez stosowanie dezinformacji i maskowania niewygodnych faktów oraz niszczenia dowodów przestępstw,
 • Kontrwywiad w firmach nie inspiruje personelu do działań sprzecznych z prawem wobec konkurencji i własnych pracowników, z  których strony stwierdzono prowadzenie wywiadu gospodarczego czy nawet szpiegostwa,
 • Kontrwywiad gospodarczy, to nie jedyna struktura, metoda czy środek służący do zidentyfikowania wewnątrz przedsiębiorstwa działalności wywiadowczej, szpiegostwa i wykrycie przestępstw. Są nimi w równym stopniu systematyczne i doraźne kontrole, audyt wewnętrzny i zewnętrzny, monitoring techniczny i nadzór informatyczny, samorzutne zawiadomienia kierowane do organów ścigania i organów kontroli skarbowej o popełnionych czynach przestępczych przez własnych pracowników lub osoby z otoczenia firmy, wykrycie przez przypadek malwersacji, podczas kontroli dokumentacji projektu, czy porównania dowodów księgowych i zapisów na kontach do wyciągów bankowych, a nawet dobrowolne przyznanie się sprawcy do popełnionego przestępstwa lub wykroczenia.

Kontrwywiad gospodarczy przedsiębiorstwa nie jest działalnością niejawną, sprzeczną z prawem, ale nie oznacza to, że metody, zebrane informacje i dowody rzeczowe oraz sporządzane analizy bezpieczeństwa są powszechnie  dostępne w firmie czy są obowiązkowo udostępniane organom władzy wykonawczej i opinii publicznej oraz konkurencji.