W związku z publikacją Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 września 2019 roku artykułu pt. „Caritas ze skazą”, w którym opisywana jest między innymi współpraca Caritas Polska z Commee Bridge sp. z o.o.,

informujemy, że w proteście przeciwko nierzetelnej i naruszającej dobre imię naszej Firmy publikacji redakcja DGP zostanie wezwana do zaniechania naruszania dóbr osobistych Commee Bridge sp. z o.o. oraz usunięcia skutków dokonanych naruszeń, polegających na rozpowszechnianiu informacji sugerujących, że firma ma „nietransparentne relacje z Caritas Polska”,  zatrudnia „sezonowych pracowników” oraz że prezes firmy „jest nieuchwytna”.

Informujemy, że dziennikarze otrzymali możliwość kontaktu z zarządem spółki jednak z tego nie skorzystali, została też przesłana wyczerpująca odpowiedź dotycząca doświadczenia ekspertów współpracujących z Commee Bridge. Autorzy artykułu pominęli te informacje, tworząc przekaz oparty na nieprawdzie i szkodzących wizerunkowi naszej firmy ocenach.

Commee Bridge sp. z o.o. jest legalnie działającym przedsiębiorstwem, opartym na doświadczeniu ekspertów, kodeksie etycznym oraz duchu odpowiedzialności za obsługiwanych Klientów, zwłaszcza tych, którzy ze wzgledu na otoczenie w jakim działają, są narażeni na nieuprawnione ataki, w tym medialne.

Comme Bridge będzie dochodzić swoich praw. W tym miejscu należy przypomnieć, że „za jedno z podstawowych dóbr osobistych, jako osoby prawnej, uznaje się renomę (dobre imię, prestiż) przedsiębiorstwa rozumianą jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów odpowiadających czci osoby fizycznej” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 1995 roku, I ACR 1013/95.

Polskie przepisy gwarantują przedsiębiorstwom swobodne prowadzenie działalności, między innymi w zakresie zarządzania, polityki kadrowej czy marketingowej. Podważanie wiarygodności poprzez subiektywną ocenę działań legalnie funkcjonującej firmy szkodzi jej wizerunkowi.

Polskie prawo gwarantuje osobie prawnej, by nie formułowano pod jej adresem ocen narażających ją na utratę dobrego imienia. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub formułowanie ocen, które nie mieszczą się w granicach dopuszczalnej krytyki, czyli takiej, która nie znajduje podstawy w obiektywnych faktach, stanowi naruszenie dobrego imienia osoby prawnej, która może wtedy poszukiwać ochrony przewidzianej w art. 24 kodeksu cywilnego (SN z 5.4.2013 r., III CSK 198/12, OSNC 2013, Nr 12, poz. 141).  

Firma Commee Bridge od grudnia 2017 do września 2019 świadczyła usługi regulowane szczegółową umową na m.in. zarządzanie komunikacją zewnętrzną, Ponadto Spółka przeprowadziła restrukturyzację działu prasowego i stworzyła centrum Medialne Caritas Polska. Umowa została wypowiedziana przez Commee Bridge z zachowaniem okresu wypwiedzenia. Wynagrodzenie za powyższe usłgi było zbliżone do najniższych stawek rynkowych za tego typu usługi.  Robert Kazimierski nigdy nie był zatrudniony w Caritas Polska i nie zlecał usług Commee Bridge.

Zarząd Commee Bridge sp. z o.o.