W związku z publikacją Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 września 2019 roku artykułu pt. „Caritas ze skazą”, w którym opisywana jest między innymi współpraca Caritas Polska z Commee Bridge sp. z o.o., informujemy, że w proteście przeciwko nierzetelnej i naruszającej dobre imię naszej Firmy publikacji, redakcja DGP została wezwana do zaniechania naruszania dóbr osobistych Commee Bridge sp. z o.o. oraz usunięcia skutków dokonanych naruszeń.

Stawiane w artykule tezy, niemające potwierdzenia w faktach, a oparte na domniemanych relacjach anonimowych osób, uderzają w wizerunek Commee Bridge jak również naruszają dobre imię jej pracowników. Publikacja miała na celu zdyskredytowanie obecnego zarządu Caritas Polska poprzez nadanie sensacyjnego kontekstu relacjom gospodarczym pomiędzy kościelną organizacją charytatywną a działającą na jej rzecz oraz w interesie jej podopiecznych prywatną firmą.

Commee Bridge przeciw fake news 

Wielu z nas ma wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu mediami, a także dokonania dziennikarskie, w tym śledcze, udokumentowane wieloma sukcesami. Zarówno my, jak i środowisko medialne od którego otrzymywaliśmy wiele głosów solidarności, jesteśmy głęboko poruszeni i zaniepokojeni skalą kłamstw ubranych w materiał publicystyczny, reklamowany jako „śledztwo dziennikarskie”. Szczególnie razi brak jakichkolwiek dowodów na stawiane zarzuty. Wszystkie podane informacje sprawiają wrażenie zmyślonych a w najlepszym przypadku zasłyszanych i zniekształconych plotek.

Informujemy, że dziennikarze DGP otrzymali możliwość kontaktu z zarządem spółki, jednak z tego nie skorzystali, została też przesłana wyczerpująca odpowiedź dotycząca współpracy z Caritas Polska i m.in. doświadczenia ekspertów współpracujących z Commee Bridge. Autorzy artykułu pominęli te informacje, tworząc przekaz oparty na nieprawdzie i szkodzących wizerunkowi naszej firmy ocenach. Jedną z wielu manipulacji było podanie m.in. informacji, że „Commee Bridge nie posiada prawdziwego biura” oraz „zatrudnia sezonowych pracowników”. Dziennikarki DGP napisały tak po otrzymaniu informacji, że firma działa w sposób projektowy, dobierając ekspertów do każdego ze zleceń oraz, że prace wykonuje w siedzibach klientów a nie w swoim biurze, zgodnie z Ich oczekiwaniem. Dziennikarki dodały od siebie pytanie: „jak kościelna organizacja może zaufać takiej firmie?”

Spółka Commee Bridge podjęła zdecydowane działania nie tylko wobec twórców naruszającego jej dobra artykułu, ale również wobec kilkunastu redakcji, które bezmyślnie udostępniły artykuł w swoich kanałach internetowych,

Przedruk informacji. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy — prawo prasowe, dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Od odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych nie można się uchylić wskazując, że portal dokonał tylko przedruku oryginalnego tekstu (art. 25 pr. aut.). Obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej dotyczy wszystkich materiałów prasowych, niezależnie od ich źródła, także informacji przedrukowanych i cytowanych. Wykonywanie prawa przedruku nie jest okolicznością uchylającą bezprawność naruszenia dóbr osobistych w opublikowanym materiale prasowym. Bezkrytyczne przedrukowanie cudzej publikacji świadczy o braku staranności. Z całą pewnością Wydawca nie może z góry zakładać, że ma do czynienia z materiałem w pełni wiarygodnym, opracowanym zgodnie z zasadami dziennikarskiej staranności w oparciu o ustalone właściwie fakty i rzetelne oceny. Należy podkreślić, że głównie obciążajacy redakcję jest brak kroków zmierzających do uzyskania dalszych informacji i weryfikacji już posiadanych (w podobnym tonie – por. tezy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2016 r., sygn. akt VI ACa 262/16).

Komisja Konferencji Episkopatu Polski, analizująca współpracę Caritas Polska ze Spółką Commee Bridge sp. z o.o. stwierdziła, że podjęta współpraca między tymi podmiotami dokonywała się w zgodzie z przepisami prawa cywilnego (por.https://episkopat.pl/komunikat-o-przeprowadzonej-kontroli-w-caritas-polska/. Dziennikarki DGP, w żadnym materiale nie uwzględniły tej informacji, brnąc w stworzoną przez siebie kłamliwą opowieść.

Commee Bridge sp. z o.o. jest legalnie działającym przedsiębiorstwem, opartym na doświadczeniu ekspertów, kodeksie etycznym oraz duchu odpowiedzialności za obsługiwanych Klientów, zwłaszcza tych, którzy ze względu na otoczenie w jakim działają, są narażeni na nieuprawnione ataki, w tym te medialne.

Realizując usługi dla Caritas Polska nasza Firma wypełniła misję wzorowo, niejednokrotnie doceniana przez struktury zarządcze Kościoła Katolickiego. Niestety Spółka, wykonując usługę zarządzania komunikacją zewnętrzną, której jednym z zadań była obrona wizerunku zleceniodawcy, została na siłę wciągnięta w niezrozumiałe rozgrywki medialne.

Commee Bridge będzie dochodzić swoich praw. W tym miejscu należy przypomnieć, że „za jedno z podstawowych dóbr osobistych jako osoby prawnej, uznaje się renomę (dobre imię, prestiż) przedsiębiorstwa rozumianą jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów odpowiadających czci osoby fizycznej” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 1995 roku, I ACR 1013/95.

Polskie przepisy gwarantują przedsiębiorstwom swobodne prowadzenie działalności, między innymi w zakresie zarządzania, polityki kadrowej czy marketingowej. Podważanie wiarygodności poprzez subiektywną ocenę działań legalnie funkcjonującej firmy szkodzi jej wizerunkowi.

Polskie prawo gwarantuje osobie prawnej, by nie formułowano pod jej adresem ocen narażających ją na utratę dobrego imienia. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub formułowanie ocen, które nie mieszczą się w granicach dopuszczalnej krytyki, czyli takiej, która nie znajduje podstawy w obiektywnych faktach, stanowi naruszenie dobrego imienia osoby prawnej, która może wtedy poszukiwać ochrony przewidzianej w art. 24 kodeksu cywilnego (SN z 5.4.2013 r., III CSK 198/12, OSNC 2013, Nr 12, poz. 141).  

Firma Commee Bridge od grudnia 2017 do września 2019 świadczyła usługi regulowane szczegółową umową na m.in. zarządzanie komunikacją zewnętrzną. Ponadto Spółka przeprowadziła restrukturyzację działu prasowego i stworzyła centrum Medialne Caritas Polska. Umowa została wypowiedziana przez Commee Bridge z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie za powyższe usługi było zbliżone do najniższych stawek rynkowych za tego typu usługi.  Robert Kazimierski nigdy nie był zatrudniony w Caritas Polska i nie zlecał usług Commee Bridge.

Zarząd Commee Bridge sp. z o.o.

EDIT:

Sprawą ataku medialnego, opartego na fake newsach, który uderzył również w naszą Spółkę, zainteresowało się Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W kwietniowym wydaniu Kuriera Wnet, na pierwszej i drugiej stronie zamieszczono artykuł pt. „Fake newsy, które uderzyły w Caritas Polska”. Artykuł można też przeczytać tutaj. Zarząd Commee Bridge będzie wnioskował o obecność Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP podczas wszystkich wytoczonych procesów cywilnych jako obserwatora. 

06.04.2021

Zarząd Commee Bridge sp. z o.o.